Hakkımızda

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

    Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun, güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir yönetim anlayışını kamuda etkin kılabilmek, tüm kamu kurumları gibi Sosyal Güvenlik Kurumumuz içinde temel hedefler arasındadır. Bu amaçla tüm kamu kurumları gibi SGK’ya da kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırma zorunluluğu getirilmiştir.

    Stratejik planlama, yönetimi önceden sistemli düşünmeye sevk etmesi ve kurum içi çabaların daha iyi ve sistematik olarak koordine edilmesi gerekliliğini beraberinde getireceğinden, kurumun temel hedef ve politikalarını daha kesin biçimde saptamaya yöneltmesi ve beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olması açısından önem taşımaktadır.

     Değişim ve dönüşüm için bir yol haritası olan stratejik yönetim; geleceğe yönelik günlük kararların etkilerine vurgu yapması ve uzun vadeli bakış açısı taşıması özelliğiyle, hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi, esnek ve uyum sağlayıcı bir niteliği beraberinde getirmesi anlamında ilerlemenin en kolay yolu olarak da algılanmalıdır.

     Bilindiği üzere, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesi gereğince Kurumumuz Başkanlık teşkilâtı; merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelmekte ve merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

     Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 420 inci maddesi gereğince,

  1. a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (5018 sayılı Kanun) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5436 sayılı Kanun) ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
  2. b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir.

      Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 11/11/2011 tarihli ve 2011/309 sayılı kararı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 5 daire başkanlığı kurulmuş iken, Yönetim Kurulunun 17/11/2016 tarih ve 2016/424 sayılı kararı ve Bakanlık Makamının 15/12/2016 tarihli ve 6775025 sayılı Oluru ile daire başkanlığı sayısı altıya çıkarılmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı daire başkanlıkları şu şekildedir:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Bütçe Daire Başkanlığı

Gelir Muhasebe Daire Başkanlığı

Gider Muhasebe Daire Başkanlığı

İç Kontrol Daire Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı